Aanvraagformulier rechten van betrokkenen (AVG/GDPR)

Uitoefening van rechten op grond van de AVG/GDPR

Om als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst (ILvA) een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke informatie van alle burgers. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR)*.

Op basis van deze wetgeving hebben de personen wiens persoonlijke gegevens wij verwerken (de betrokkenen) verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens.

Indien u een dergelijk recht wil uitoefenen, kan u daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Volg daarbij de correcte voorschriften, zodat wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit indien nodig. Binnen de maand na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

* Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en voor het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.    De ouder/voogd (de betrokkene is minderjarig)De bewindvoerder over de betrokkeneAnder:


    Opgelet: onderstaande opsomming betreft alle rechten die door de AVG/GDPR aan betrokkenen worden toegekend. Dat wil echter niet zeggen dat deze ook effectief in elk geval van toepassing zullen zijn. Indien u een recht wenst uit te oefenen dat niet van toepassing blijkt te zijn op uw concrete situatie, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

    Recht op inzage in persoonsgegevens en het krijgen van een kopie. Gelieve hieronder te specificeren over welke gegevens het precies gaat en bij welke dienst(en) we deze zouden kunnen terugvinden. De gegevens worden u via e-mail bezorgd.Recht op correctie/aanvulling van onjuiste/onvolledige gegevens. Gelieve hieronder te specificeren over welke gegevens het precies gaat en bij welke dienst(en) we deze zouden kunnen terugvinden. Geef daarbij ook aan wat de correcte gegevens zijn of welke aanvulling volgens u nodig is.Recht om vergeten te worden (wissing van gegevens). Gelieve hieronder te specificeren over welke gegevens het precies gaat en bij welke dienst(en) we deze zouden kunnen terugvinden.Ik wens een ander recht uit te oefenen. Gelieve hieronder te specificeren welk recht (recht op bezwaar, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op beperking van de verwerking, recht om niet onderworpen te worden aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde besluiten, recht op intrekking toestemming) u wil uitoefenen.


    ILvA verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en nemen daarbij uw rechten strikt in acht. Klik hier voor meer informatie en vragen hieromtrent of mail ons