Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden facturen

Artikel 1

Onze facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 2

De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijk protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 3

Er zal een verwijlinterest van 12% verschuldigd zijn vanaf de vervaldag der onbetaalde facturen, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling zal dienen te worden gestuurd aan de klant.
De verwijlinterest is bijgevolg van rechtswege opvorderbaar en dit in afwijking van art. 1146 BW.

Artikel 4

Bij onverrechtvaardigde niet-betaling op de vervaldag, zal ambtshalve en zonder dat er een ingebrekestelling vereist zal zijn een verhogingsbeding ten titel van schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 Euro en dit onverminderd alle andere eventuele kosten of bedongen verwijl intresten. De mede-contractant die deze factuur aanvaardt, aanvaardt terzelfdertijd ambtshalve voormeld verhogingsbeding.

Artikel 5

Al onze overeenkomsten worden beschouwd als zijnde verhandeld in onze kantoren te Erembodegem-Aalst. Alle briefwisseling betreffende de overeenkomst is principieel aan de in het briefhoofd opgegeven adminstratieve zetel, 3de industriezone, Industrielaan 18, 9320 Aalst (Erembodegem), te richten.

Artikel 6

In geval van betwisting, van welke aard ook, zijn de rechtbanken van Aalst bevoegd, tenzij wij zouden beslissen het geschil aan een andere rechtbank te onderwerpen.

Artikel 7

De mede-contractanten aanvaarden uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en zien af van het beroep op hun voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 8

Indien om één of andere reden bepaalde van de hierboven overeengekomen voorwaarden niet zouden toegepast worden, blijven de overige voorwaarden niettemin geldig.