Privacyverklaring

 1. Inleiding en identiteit

 

ILvA (Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst) is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat via verschillende manieren instaat voor de huishoudelijke afvalinzameling in deze 15 gemeenten:

 • Aalst
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Erpe-Mere
 • Galmaarden
 • Geraardsbergen
 • Haaltert
 • Herzele
 • Kluisbergen
 • Lede
 • Liedekerke
 • Ninove
 • Oosterzele
 • Sint-Lievens-Houtem
 • Zottegem

 

Om haar statutaire doelen te kunnen realiseren moet ILvA persoonsgegevens verwerken. Het doet dat als verwerkingsverantwoordelijke en het wenst dat te doen in overeenstemming met zowel de Europese regelgeving als de Belgische wetgeving. Middels deze verklaring verduidelijkt hoe deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe lang ze worden bewaard, welke uw rechten zijn, en zo voort.

Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via e-mail (privacy@ilva.be) of telefonisch (053/85.85.61). Daarnaast kan u met vragen of klachten ook terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be – Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

 1. Verwerkingsgronden

 

ILvA verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Als u ons daar specifiek de toestemming voor hebt gegeven;
 • Als wij dit moeten doen om een overeenkomst waarbij u zelf partij bent uit te voeren, of op uw verzoek voor de sluiting van zo’n overeenkomst al maatregelen moeten nemen;
 • Als een wettelijke verplichting die op ons rust de verwerking noodzakelijk maakt;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag aan ILvA is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld als uw gezondheid ernstig bedreigd wordt.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden en categorieën van persoonsgegevens

 

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn de volgende:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • het uitvoeren van de activiteiten die noodzakelijk zijn om de statutaire doelstelling te realiseren;
 • het inzamelen van afval, waaronder het op vraag van betrokkenen inzamelen op een bepaald adres (zoals grofvuil, asbest, snoeihout);
 • het melden van een technische storing aan de klant, waardoor de dienstverlening aan hun adres niet kan plaatsvinden op het afgesproken moment;
 • het verdelen van toegangspasjes voor ondergrondse containers;
 • het beantwoorden van vragen of het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;
 • het verzorgen van communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling;
 • het analyseren van de effectiviteit van de afvalinzameling;
 • het naleven van wettelijke plichten en rechterlijke bevelen;
 • het bijhouden van de manier waarop je de website gebruikt, om deze vorm van communicatie naar de gebruiker toe te optimaliseren.

ILva verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • Afvalinzameling aan huis in gemeenten waar de inzameling van afval nog niet gewichtsgebonden gebeurt:
  • Adresgegevens (adres en woonplaats)
 • Afvalinzameling aan huis op vraag van betrokkenen:
  • Adresgegevens (naam, adres en woonplaats)
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres en IP-adres
  • Betalingen (rekeningnummer en/of saldo)
 • Afvalinzameling aan huis in gemeenten waar de inzameling van afval gewichtsgebonden gebeurt:
  • Naam en voornamen
  • Geboortedatum van de inwoners in het werkingsterrein die jonger zijn dan 3 jaar en 1 maand
  • Rijksregisternummer
  • Hoofdverblijfplaats
  • Samenstelling van het gezin
  • De akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid en de beslissingen tot bewind over de goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1250, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; de naam, de voornaam en het adres van de persoon die een minderjarige, een onbekwaam verklaarde, een geïnterneerde of een persoon die onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatst is, vertegenwoordigt of bijstaat of van de bewindvoerder over de goederen of de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1250, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing
  • De vermelding van het register waarin de in artikel 2 bedoelde personen zijn ingeschreven of vermeld;
  • Aantal kilogram aangeboden afval;
  • Betalingen (rekeningnummer en/of saldo);
  • Identificatiegegevens (zoals chipnummer) van de containers waarover u beschikt;
  • Adres van tweede verblijf;
 • Ondergrondse containers:
  • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Hoeveelheid van en (eventueel) het soort stortingen
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):
  • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres en IP-adres
  • Inhoud verzoek/klacht/melding en andere persoonsgegevens vrijwillig door u verstrekt
 • Recyclageparken:
  • Naam en voornamen
  • Afbeelding (d.m.v. camera-bewaking)
  • Geboortedatum van de inwoners in het werkingsterrein die jonger zijn dan 3 jaar en 1 maand
  • Rijksregisternummer
  • Hoofdverblijfplaats
  • Samenstelling van het gezin
  • de akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid en de beslissingen tot bewind over de goederen of over de persoon bedoeld in artikel 1250, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; de naam, de voornaam en het adres van de persoon die een minderjarige, een onbekwaam verklaarde, een geïnterneerde of een persoon die onder het statuut van verlengde minderjarigheid geplaatst is, vertegenwoordigt of bijstaat of van de bewindvoerder over de goederen of de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1250, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing
  • de vermelding van het register waarin de in artikel 2 bedoelde personen zijn ingeschreven of vermeld;
  • Aantal kilogram aangevoerd afval;
 • ILvA-portaal:
  • Teneinde betalingen vlot te laten verlopen via een provisierekening, en burgers maximaal inzage en inzicht te verlenen in hun eigen afvalbeheer heeft ILvA een portaalsite ontwikkeld, waarop natuurlijke personen hun eigen gegevens kunnen zien, waaronder persoonsgegevens, net als de gegevens van de verenigingen, bedrijven of andere (natuurlijke) personen voor wie zij als referentiepersoon optreden. Al de hierboven opgesomde persoonsgegevens kunnen worden samengebracht op dit portaal, waartoe de burger toegang heeft via een persoonlijke log-in en een eigen wachtwoord. Voor de inwoners van het werkingsgebied van ILvA kan de log-in het rijksregister nummer zijn.
 • Website:
  • De ILvA-website en het ILvA-portaal maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op een website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Je kunt de installatie van deze cookies weigeren, blokkeren, gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen en ze opnieuw van je toestel verwijderen. Hiervoor verwijzen we je naar de helpfunctie en de instellingen van je webbrowser.

 

 1. Bron

Indien wij de persoonsgegevens niet rechtstreeks en met uw toestemming van u hebben ontvangen, dan hebben wij deze verkregen via het Rijksregister, dat ILvA via een machtiging verkregen van de toenmalige Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer mag consulteren, of via de Bevolkingsregister dat beheerd wordt door het gemeentebestuur, dat lid is van ILvA.

Bij vermeende fouten in de verkregen persoonsgegevens kan ILvA deze ook laten nakijken door de gemeentelijke diensten die aan de basis liggen van het bevolkingsregister en/of Rijksregister.

Tevens kan ILvA om zijn taken te kunnen uitvoeren persoonsgegevens vragen aan gezinnen die contact nemen om van een dienstverlening te kunnen gebruik maken. Personen die via deze weg weigeren om persoonsgegevens mee te delen, hebben dat recht, maar kunnen mogelijk niet van alle ILvA-dienstverleningen genieten.

 

 1. Proportionaliteit

ILvA wenst aan minimale gegevensverwerking te doen. De persoonsgegevens waarover het beschikt zijn toereikend, ter zake dienend en blijven beperkt tot wat noodzakelijk is.

Krijgt u vanuit het lokale bestuur een financiële tegemoetkoming, dan kent of verkrijgt ILvA de reden voor deze tegemoetkoming niet.

ILvA verwerkt geen persoonsgegevens waaruit het ras, de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, net zoals het geen genetische, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid verwerkt of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerkt.

ILvA doet niet aan zogenoemde profilering of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 

 1. Doorgifte

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken nadat wij contractuele waarborgen hebben aangaande de vertrouwelijke behandeling ervan en het nemen van de gepaste technische en organisatorische beveiligingseisen. Momenteel werkt ILvA in dit verband samen met de volgende ICT-ondernemingen:

 • IT1 (Steenkaaistraat 14, 9200 Dendermonde) voor haar eigen ICT-platformen
 • INOVIM (Lindeveldstraat 8, 9308 Hofstade) voor het ontwikkelen van het ILvA-portaal
 • Aloatec Ident Systems BVBA (Leernsesteenweg 120, 9800 Deinze) voor het toegangsbeheer op de recyclageparken

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

 

 1. Inzage & openbaarheid

 

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

ILvA zal geen documenten bekend maken als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat en tenzij het milieuzaken betreft. In dat laatste geval zal ILvA de aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wederom tenzij de betrokkene zijn akkoord verleent.

 

 1. Bewaring

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

ILvA wordt als intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht voor de duur van maximaal 18 jaar, die verlengd kan worden. Houdt ILvA op te bestaan, dan worden de persoonsgegevens waarover het beschikt vernietigd.

 

 1. Rechten

 

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen;
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Onze contactgegevens vind je onderaan. Je zult je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

 

 1. Nieuwsbrieven

 

ILvA verstuurt verschillende soorten nieuwsbrieven. Je ontvangt deze als je hierop inschreef of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wens je een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

 

 1. Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen. Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

 

 1. Wijzigingen

 

ILvA kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van ILvA, zodat je op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens ILvA verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

 

Afvalkalender

Klik hier

Recyclageparken

Adressen
Openingsuren
Tarieven
Meer ...

Inzameling aan huis

Afvaltypes
Tarieven
Meer ...