Waar ben je naar op zoek?

Privacy

Privacyverklaring van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst Versie: 19/ 01 /2024

Privacyverklaring (incl. klokkenluidersregeling) van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst

Versie: 19/ 01 /2024

1.Inleiding en identiteit

ILvA (Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst) is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat via verschillende manieren instaat voor de huishoudelijke afvalinzameling in deze 15 gemeenten:

 • Aalst
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Erpe-Mere
 • Galmaarden
 • Geraardsbergen
 • Haaltert
 • Herzele
 • Kluisbergen
 • Lede
 • Liedekerke
 • Ninove
 • Oosterzele
 • Sint-Lievens-Houtem
 • Zottegem

Om haar statutaire doelen te kunnen realiseren moet ILvA persoonsgegevens verwerken. Het doet dat als verwerkingsverantwoordelijke en het wenst dat te doen in overeenstemming met zowel de Europese regelgeving als de Belgische wetgeving (de ‘GDPR’ of ‘AVG’).

Middels deze verklaring verduidelijkt hoe deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hoe lang ze worden bewaard, welke uw rechten zijn, en zo voort.

Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u deze stellen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via e-mail (privacy@ilva.be) of telefonisch (053/85.85.61).

2. Verwerkingsgronden

ILvA verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Als u ILvA daar specifiek de toestemming voor hebt gegeven;
 • Als ILvA dit moet doen om een overeenkomst waarbij u zelf partij bent uit te voeren, of op uw verzoek voor de sluiting van zo’n overeenkomst al maatregelen moeten nemen;
 • Als een wettelijke verplichting die op ILvA rust de verwerking noodzakelijk maakt. Hierbij kan worden verwezen naar artikel 26 van het Materialendecreet, dat stelt dat elke gemeente er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, voor moet zorgen dat de huishoudelijke afvalstoffen op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld en dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bij gemeentelijk reglement wordt geregeld.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag aan ILvA is opgedragen. Gemeenten zijn op basis van artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet bevoegd voor alle huishoudelijke afvalstoffen die ontstaan op hun grondgebied. Ze hebben tot taak te zorgen voor de zindelijkheid op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen, en in het algemeen te zorgen voor een goede politie ten behoeve van de inwoners. De Raad van State oordeelde in haar arrest van 1 oktober 1994 (nr. 49427) reeds dat in deze bepalingen de bevoegdheid besloten ligt voor de gemeenten tot ophaling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld als uw gezondheid ernstig bedreigd wordt.
 • Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ILvA voor andere taken dan de taken van publiek recht;

De 15 bij ILvA aangesloten gemeentebesturen hebben bij uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit beheersoverdracht gedaan aan ILvA voor wat betreft drie doelstellingen:

 • het inzamelen hetzij via de haal-, hetzij via de brengmethode en het verwerken van de door de inwoners in haar werkingsgebied diverse aangeboden afvalfracties;
 • het verwerken van de door de deelnemers aangeboden afvalfracties andere dan hierboven vermeld en door de Raad van Bestuur aanvaard;
 • het initiëren, coördineren en realiseren van initiatieven ter stimulering van de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen, inbegrepen de communicatie naar de inwoners toe.

Daarnaast heeft ILvA een vierde doelstelling (met name de organisatie van de openbare reiniging op het grondgebied zoals daar zijn het vegen van het openbaar domein, het plaatsen, ledigen en onderhouden van afvalkorven, de communicatie inzake openbare reinheid) doch hiervoor is geen beheersoverdracht gebeurd, en zijn de betrokken steden en gemeenten eveneens bevoegd.

3. Verwerkingsdoeleinden en categorieën van persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt zijn de volgende:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • het uitvoeren van de activiteiten die noodzakelijk zijn om de statutaire doelstelling te realiseren;
 • het inzamelen van afval, waaronder het op vraag van betrokkenen inzamelen op een bepaald adres (zoals grofvuil, asbest, snoeihout);
 • het melden van een technische storing aan de klant, waardoor de dienstverlening aan hun adres niet kan plaatsvinden op het afgesproken moment;
 • het verdelen van toegangspasjes voor ondergrondse containers of recyclagepark;
 • het beantwoorden van vragen of het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;
 • het verzorgen van communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling;
 • het analyseren van de effectiviteit van de afvalinzameling;
 • het naleven van wettelijke plichten en rechterlijke bevelen;
 • het bijhouden van de manier waarop u de website gebruikt, om deze vorm van communicatie naar de gebruiker toe te optimaliseren;
 • de bescherming van de goederen van de onderneming, de garantie van de veiligheid van de bezoekers en de personeelsleden, en het vermijden of kunnen sanctioneren van het ongeoorloofd betreden van de recyclageparken, of bestraffen van andere milieugerelateerde misdrijven zoals bijvoorbeeld sluikstorten;
 • het controleren van de toegang tot de sites van de onderneming;

ILvA verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

 • Afvalinzameling aan huis in gemeenten waar de inzameling van afval nog niet gewichtsgebonden gebeurt:
  • Adresgegevens (adres en woonplaats)
 • Afvalinzameling aan huis op vraag van betrokkenen:
  • Adresgegevens (naam, adres en woonplaats)
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres en IP-adres
  • Betalingen (rekeningnummer en/of saldo)
 • Afvalinzameling aan huis in gemeenten waar de inzameling van afval gewichtsgebonden gebeurt:
  • Naam en voornamen;
  • Geboortedatum van de inwoners in het werkingsterrein die jonger zijn dan 3 jaar en 1 maand;
  • Rijksregisternummer van de personen die hoofdverblijfplaats in één van de 15 bovenvermelde gemeenten hebben;
  • Samenstelling van het gezin;
  • De vermelding van het register waarin de hierboven bedoelde personen zijn ingeschreven of vermeld;
  • Aantal kilogram aangeboden afval;
  • Betalingen (rekeningnummer en/of saldo);
  • Identificatiegegevens (zoals chipnummer) van de containers waarover u beschikt;
  • Adres van tweede verblijf en hoofdverblijfplaats van de eigenaar ervan;
 • Ondergrondse containers:
  • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats);
  • Hoeveelheid van en (eventueel) het soort stortingen;
 • Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):
  • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats);
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres en IP-adres ;
  • Inhoud verzoek/klacht/melding en andere persoonsgegevens vrijwillig door u verstrekt;
 • Recyclageparken:
  • Naam en voornamen;
  • Geboortedatum van de inwoners in het werkingsterrein die jonger zijn dan 3 jaar en 1 maand;
  • Rijksregisternummer;
  • Hoofdverblijfplaats;
  • Samenstelling van het gezin;
  • de vermelding van het register waarin de hierboven bedoelde personen zijn ingeschreven of vermeld;
  • Aantal kilogram aangevoerd afval;
 • ILvA-portaal:
  • Teneinde betalingen vlot te laten verlopen via een provisierekening, en burgers maximaal inzage en inzicht te verlenen in hun eigen afvalbeheer heeft ILvA een portaalsite ontwikkeld, waarop natuurlijke personen hun eigen gegevens kunnen zien, waaronder persoonsgegevens, net als de gegevens van de verenigingen, bedrijven of andere (natuurlijke) personen voor wie zij als referentiepersoon optreden. Al de hierboven opgesomde persoonsgegevens kunnen worden samengebracht op dit portaal, waartoe de burger toegang heeft via een persoonlijke log-in en een eigen wachtwoord. Voor de inwoners van het werkingsgebied van ILvA kan de log-in het rijksregister nummer zijn;
 • Camerabewaking op o.a. recyclagepark:
  • Recyclageparken zijn besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn waarbij door middel van camerabeelden beelden en geluiden kunnen worden opgenomen. Het betreffen dan fysieke persoonsgegevens waarmee identificatie van bezoekers mogelijk kan zijn.
  • Een deel van de ophaalwagens is uitgerust met camera’s (360°), enkel teneinde ongevallen te voorkomen, en in geval van een ongeval dienstig te zijn voor het beheer van de eigen geschillen. De camera’s nemen slechts beelden wanneer de vrachtwagens rijden. Bij een verkeersongeval wordt de tegenpartij bij contact op de hoogte gesteld van het mogelijk bestaan van beelden, teneinde aan de informatieplicht te voldoen.
  • Het CNG-tankstation is een besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk is waarbij door middel van camerabeelden beelden en geluiden kunnen worden opgenomen. Het betreffen dan fysieke persoonsgegevens waarmee identificatie van bezoekers van het tankstation mogelijk kan zijn.
  • Volledigheidshalve wordt gemeld dat ILvA zelf verwerker is voor de stad Geraardsbergen en gemeenten Lede en Herzele bij het plaatsen en verplaatsen van een bewakingscamera op het openbaar domein (tijdelijke vaste camera op niet-besloten plaats) in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil.
 • Website:
  • De ILvA-website en het ILvA-portaal maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. ILvA maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op een website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld.
   U kunt de installatie van deze cookies weigeren, blokkeren, gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen en ze opnieuw van uw toestel verwijderen. Hiervoor verwijzen we u naar de helpfunctie en de instellingen van uw webbrowser.
 • Toegang tot de garage, magazijnen en stelplaatsen:
  • Kentekenplaat van voertuigen, zonder deze te koppelen met de authentieke bron (DIV). Leveranciers, dienstverleners en professionele klanten kunnen automatisch toegang krijgen tot de binnenplaats gelegen aan de Industrielaan 18 te Aalst, mits het ILvA geven van toestemming tot herkenning van de gebruikte kentekenplaat van hun voertuig. De slagbomen openen dan automatisch. Nieuwe bezoekers of bezoekers die geen toestemming geven, dienen zich eerst fysiek aan te melden. De verwerkte persoonsgegevens betreffen naam en voornaam, en kentekenplaat;

4. Bron

Indien ILvA de persoonsgegevens niet rechtstreeks en met uw toestemming van u heeft ontvangen, dan heeft het deze verkregen via het Rijksregister en/of lokale bevolkingsregister, dat ILvA met toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen en/of machtiging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister mag consulteren. Bij vermeende fouten in de verkregen persoonsgegevens kan ILvA deze ook laten nakijken door de gemeentelijke diensten die aan de basis liggen van het bevolkingsregister en/of Rijksregister. Het kan dit ook doen door gebruik te maken van de MAGDA Online toepassingen van de Vlaamse Overheid, waartoe het toegang heeft verkregen. Tevens kan ILvA om zijn taken te kunnen uitvoeren persoonsgegevens vragen aan gezinnen die contact nemen om van een dienstverlening te kunnen gebruik maken. Personen die via deze weg weigeren om persoonsgegevens mee te delen, hebben dat recht, maar kunnen mogelijk niet van alle ILvA-dienstverleningen genieten.

5. Proportionaliteit

ILvA wenst aan minimale gegevensverwerking te doen. De persoonsgegevens waarover het beschikt moeten toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is.

ILvA verwerkt geen persoonsgegevens waaruit het ras, de etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, net zoals het geen genetische, biometrische gegevens of gegevens over gezondheid verwerkt of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerkt.

ILvA doet niet aan zogenoemde profilering of andere geautomatiseerde besluitvorming.

ILvA wenst zorgvuldig om te springen met de strikt noodzakelijke gegevens. Dat betekent dat de ILvA-medewerkers hiermee discreet moeten omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

6. Doorgifte

Als ILvA beroep doet op een verwerker, dan zorgt het voor contractuele waarborgen betreffende de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en het nemen van de gepaste technische en organisatorische beveiligingseisen.

Momenteel werkt ILvA in dit verband samen met de volgende verwerkers:

 • IT1 (Steenkaaistraat 14, 9200 Dendermonde) voor haar eigen ICT-platformen;
 • D&C NV (Lindeveldstraat 8, 9308 Hofstade) voor het ontwikkelen van het ILvA-portaal. Voor wat betalingen via het ILvA-portaal betreft, wordt gebruik gemaakt van subverwerker Buckaroo B.V.
 • Syntegro (Genebroekstraat 97, 3581 Beringen) voor wat betreft tijdsregistratie;
 • Aloatec Ident Systems BVBA (Leernsesteenweg 120, 9800 Deinze) voor het toegangsbeheer op de recyclageparken;
 • Exact (Koningin Astridlaan 166 te 1780 Wemmel) voor boekhouding;
 • VACAL (Poezelhoek 15 te 8560 Wevelgem) voor toegangsbeheer met slagbomen op hoofdzetel;
 • ARLO, als onderdeel van Verisure Arlo Europe DAC voor wat camerabewaking op het recyclagepark betreft;

ILvA wisselt uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

7. Inzage, overdraagbaarheid & openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

ILvA zal geen documenten bekend maken als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat en tenzij het milieuzaken betreft. In dat laatste geval zal ILvA de aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wederom tenzij de betrokkene zijn akkoord verleent.)

Daarnaast heeft u onder de voorwaarden bepaalde in de GDPR recht op overdraagbaarheid van uw gegevens staat (artikel 20 van de GDPR of AVG). Dit betekent dat u onder voorwaarden de mogelijkheid heeft om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze zonder hinder over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover technisch mogelijk, kan u zelfs vragen dat uw gegevens rechtstreeks worden doorgezonden van de oude naar de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

8. Bewaring

ILvA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving, de wettelijke bewaartermijn en de doeleinden vermeld in artikel 3. Eén van de taken van ILvA is het bijhouden van statistieken en het rapporteren aan de hogere overheid (OVAM). Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

ILvA wordt als intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht voor de duur van maximaal 18 jaar, die verlengd kan worden. Houdt ILvA op te bestaan, dan worden de persoonsgegevens waarover het beschikt vernietigd.

Verwerkers mogen uw gegevens niet langer verwerken dan de overeenkomst die ze met ILvA hebben, tenzij ze daar op hun beurt wettelijk toe zijn verplicht.

Eén jaar nadat u verhuisd bent uit het werkingsgebied van ILvA, stopt ILvA met de verwerking van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op bezoeken aan het recyclagepark en de huis-aan-huis-inzameling van afval, op voorwaarde dat u geen openstaande schulden of schuldvorderingen meer heeft bij ILvA.

Camerabeelden op de recyclageparken worden maximaal 1 maand bewaard, tenzij de beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. Deze beelden kunnen langer bewaard worden door de lokale politie conform o.a. de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Persoonsgegevens verkregen op basis uw toestemming (vb. kentekenplaat) worden niet meer bewaard van zodra u deze toestemming intrekt.

9. Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dat zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen;
 • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens;
 • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in een aantal gevallen geen gevolg aan geven.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Onze contactgegevens vindt u in deze privacyverklaring.

U hebt het recht om tegen de verwerking bij ILvA bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op Europese verordening.

10. Nieuwsbrieven

ILvA verstuurt verschillende soorten nieuwsbrieven. U ontvangt deze als u hierop inschreef of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wenst u een bepaald soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

11. Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd uw toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag u ILvA vragen om deze te verwijderen. ILvA zal hiervoor het nodige doen. Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zal ILvA eerst om uw toestemming vragen.

12. Klokkenluidersregeling

Personen die in het kader van een werkrelatie (vb. vrijwilligers, dienstverleners, sollicitanten,…) met ILvA inbreuken vaststellen kunnen die inbreuken melden. Dit kunnen personeelsleden zijn, maar ook andere personen die met ILvA samenwerken (vb. vrijwilligers, dienstverleners, sollicitanten, …). Ook anonieme meldingen zijn mogelijk.

Een inbreuk is een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt. Het kan gaan om inbreuken op een regelgeving die op ILvA van toepassing is, die zich feitelijk of mogelijk al heeft voorgedaan of die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden.

Personen die inbreuken willen melden, kunnen terecht bij een veilig meldingskanaal. Bij ILvA zijn dit de twee diensthoofden ‘HR/Legal’, te bereiken via mail (klokkenluiden@ilva.be) of telefonisch (053 85 85 75) of per brief of fysieke ontmoeting (Industrieweg 18 te 9320 Aalst). Een fysieke ontmoeting die binnen een redelijke termijn wordt aangeboden door ILvA. De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

Enkel de twee diensthoofden hebben toegang tot de identiteit van de melder, de identiteit van de derden die in de melding worden genoemd en de informatie waaruit de identiteit van de melder of van een derde kan blijken.

Meldingen gebeuren bij voorkeur intern. Is de melder van mening dat de inbreuk niet doeltreffend behandeld kan worden, of er een risico op repressailles bestaat, dan kan de melding ook bij het extern meldpunt gemaakt worden:

Vlaamse Ombudsdienst

Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel

Tel: 1700

info@vlaamseombudsdienst.be

In geen geval wordt een melding behandeld door een persoon die betrokken is of was bij de feiten waarop de melding betrekking heeft.

De melder krijgt ontvangstmelding binnen de zeven dagen nadat het meldingskanaal de melding heeft ontvangen, tenzij de melder zich uitdrukkelijk tegen die ontvangstmelding heeft verzet of het krijgen van ontvangstmelding de bescherming van de identiteit van de melder in gevaar brengt. Binnen de drie maanden na de dag waarop ontvangstmelding werd verstuurd, of als geen ontvangstmelding is gestuurd, binnen de drie maanden nadat de periode van zeven dagen nadat de melding is gedaan is verstreken, informeert het meldingskanaal over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen daarvoor.

Het Bestuursdecreet en de AVG bepalen duidelijk welke persoons- en andere gegevens over de melding en de melder mogen of moeten worden geregistreerd, en geven richtlijnen over de bewaring.

De melder is zowel bij interne als externe melding onbeperkt in de tijd beschermd tegen repressailles. Dit betekent onder meer (maar niet uitsluitend) reputatieschade, vroegtijdige beëindiging van een contract voor levering of diensten, … De melder dient gegronde redenen te hebben gehad om te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist was.